İHALE İLANI
 
ÇAYIRLI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME  BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
(Çayırlı Y.KARTALLI İçmesuyu Tesisi yapılması    işi  Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.)
 
1-İdarenin
 
a) adresi
:Hükümet Konağı Kat : 3   No :03   
                                             24500 çayırlı / ERZİNCAN
b) telefon ve faks numarası
: Tel : 311.22.10  -  Fax :311.22.12 
c) elektronik posta adresi (varsa)
:
2-İhale konusu işin
 
a) niteliği, türü ve miktarı
Çayırlı YUKARI KARTALLI İçmesuyu Tesisi yapılması    işi
b) yapılacağı yer
:Çayırlı İlçesi Yukarı Kartallı Köyü
c) işe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasını takiben 5 ( Beş ) iş günü içerisinde Yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) işin süresi
:Yer tesliminden itibaren 90( Doksan.)  takvim günüdür.
3-İhalenin
 
a) yapılacağı yer
:Çayırlı Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati
: 12/04/2017  Çarşamba  günü  Saat : 10:00
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler : 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi:
4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:

 
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 1.fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ,(f), (g) ve (ğ)  bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen birim fiyat teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
                  4.1.7. Sigorta ve Vergi borcu olmadığına dair belgeler ihaleden sonra ihale üzerinde kalan istekli tarafından İdaremize verilecektir.
4.1.8-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.1.8.1 Şekil ve içeriği ihale dokümanında belirtilen İş Deneyim Belgesi ,  İsteklinin en son beş yıl içerisindeki yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde  gerçekleştirdiği veya  denetlediği bitirilmiş tek sözleşmeye ait  işleri kapsayacak ve tutarı ihale için teklif edeceğiniz rakamsal değerin % 80’sinden az  olmayacaktır.
  Mühendis  veya mimarlar da  diplomalarını ibraz etmek koşulu ile Kamu İhale Kanunun 62 inci  maddesinin     ( h ) bendinde belirtilen tutar kadar iş deneyimi olduğu kabul edilir ve bu tutar tam olarak dikkate alınır.
 
 
 
 
           İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının  tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %10'unu sağlaması gerekir.
Bu ihalede benzer iş olarak ,  29 / 12 / 2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş deneyiminde  değerlendirilecek Benzer işlere ait Tebliğde belirtilen  A/I -  A/II - A/III - A/IV - A/V gurubu işlerdir.  İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği’dir.
4.1.9.Yapı Araçları ; İdari şartnamede isimleri ve miktarı yazılı makinelerin işyerinde bulundurulması mecburidir.Yapı araçlarını bulunduracağına dair yapı araçları taahhütnamesi verilmesi zorunludur. İsteklinin kendi malı olan veya kendi malı sayılan yapı araçlarının bildirilmesi halinde mülkiyeti tevsik edici nitelik taşıyan belgeler eklenecektir.
            4.1.10. Sözleşme tasarısında belirtilen özelliklerde teknik personel bulundurulacağına dair taahhütname,
            4.1.11. Şekli ve içeriği İhale dokümanında belirtilen yer gördü tutanağı,                                  
5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
8. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek idare gerek görürse açık eksiltme usulü ile ihaleye devam edecektir.
9. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
10. İhale dokümanı Çayırlı Köylere Hizmet Götürme Birliği  adresinde görülebilir ve 500,00 – TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı “CD” ortamında isteklilere verilecektir.
11. Teklifler 12/04/2017 Çarşamba  günü  Saat : 9:45 kadar Çayırlı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresine  bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir . Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
12. İhale dokümanın da  yer alan şekil ve içeriğe sahip yer görüldü belgesi,
13. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
14. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30 takvim günü olmalıdır.
15. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Çayırlı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı serbest olup ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
 
 
İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI